ศาลอุทธรณ์ภาค 7


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ยินดีต้อนรับ ....... ท่านสามารถติดตามผลการขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่นี่ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง .......

ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปรับเปลี่ยนชีวิต Fit & Firm

ศาลอุทธรณ์ภาค ๗  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง ปรับเปลี่ยนชีวิต Fit & Firm
           เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายอนันต์ วงษ์ประภารัตน์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปรับเปลี่ยนชีวิต Fit & Firm” ณ ห้องประชุมสัตตภาคพิจารณ์ ชั้น 6 ศาลอุทธรณ์ภาค 7 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพุทธิอร ไพบูลย์สุวรรณ (ป้าจิ๊) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้           การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์ภาค 7 นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นองค์ประกอบในการพัฒนาตนเองในทุก ๆ มิติ ด้วยวิธีการดำรงชีวิตในรูปแบบสุขภาวะที่ดีทั้งทางกายและทางใจ เพราะการมีสุขภาพกายและใจที่ดีนั้นจะส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด


เอกสารแนบ