ศาลอุทธรณ์ภาค 7


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ยินดีต้อนรับ ....... ท่านสามารถติดตามผลการขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่นี่ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง .......

ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการศาลอุทธรณ์ภาค ๗

ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการศาลอุทธรณ์ภาค ๗
           เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  2560 เวลา 9.00 นาฬิกา ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการศาลอุทธรณ์ภาค ๗” ณ ห้องประชุมสัตตภาคพิจารณ์ ชั้น ๖ ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรกฤษณ์ เจนเจษฎา ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๗ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเผดิม  เพ็ชรกูล ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๗ กล่าวรายงานในครั้งนี้           ในการนี้ นางสาวพวงชมพู โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นกรอบในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณด้วย            เมื่อวันที่ 1 – 3 กันยายน 2560 ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการศาลอุทธรณ์ภาค ๗” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในศาลอุทธรณ์ภาค ๗ สามารถใช้แผนปฏิบัติการเพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของแต่ละส่วนงาน ทำให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค การปรับแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมได้ทันท่วงที โดยในการสัมมนาดังกล่าว ได้จัดให้มีการศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์ศึกษาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ณ อุทยานราชภักดิ์ และการกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำนุบำรุงศาสนา ณ วัดห้วยมงคล                                                                        


เอกสารแนบ