ศาลอุทธรณ์ภาค 7


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ยินดีต้อนรับ ....... ท่านสามารถติดตามผลการขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่นี่ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง .......

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการระงับข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ย ในศาลอุทธรณ์ภาค ๗

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการระงับข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ย ในศาลอุทธรณ์ภาค ๗
         เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมการระงับข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ยในศาลอุทธรณ์ภาค ๗” ตามโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม           ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสันต์ชัย  ล้อมณีนพรัตน์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๗ นายณรงค์ศักดิ์ อัจฉรานุวัฒน์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้ารับฟังการบรรยายประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดนครปฐม รวมทั้งสิ้น 280 คน           การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดนครปฐม ได้เข้าใจการระงับข้อพิพาทชั้นอุทธรณ์ด้วยการไกล่เกลี่ยและมีทางเลือกในการยุติ ข้อพิพาทด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้


เอกสารแนบ