ศาลอุทธรณ์ภาค 7


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ยินดีต้อนรับ ....... ท่านสามารถติดตามผลการขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่นี่ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง .......

โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน (ศาลอุทธรณ์ภาค ๗)

โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน  (ศาลอุทธรณ์ภาค ๗)
         เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ วงษ์ประภารัตน์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน (ศาลอุทธรณ์ภาค 7) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสันต์ชัย  ล้อมณีนพรัตน์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 นายเผดิม เพ็ชรกูล   ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 และนายอุเทน ศิริสมรรถการ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้ารับฟังการบรรยายประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดนครปฐม รวมทั้งสิ้น 280 คน  การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เด็กและเยาวชนควรทราบ/การติดต่อราชการศาล และการปฏิบัติตัวเมื่อมาศาล สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และจากการประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 95


เอกสารแนบ